มุมวิชาการ

แนวการวิจารณ์และประเมินการพูดบทที่ 1
แนวการวิจารณ์และประเมินการพูดบทที่ 1 (การแนะนำตนเอง) ฉบับปรับปรุงแก้ไขในการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2565 ของสโมสรฯ ใช้ประกอบกับหนังสือคู่มือนักพูด
ดูรายละเอียด
แนวการวิจารณ์และประเมินการพูดบทที่ 2
แนวการวิจารณ์และประเมินการพูดบทที่ 2 (การพูดอย่างจริงจังและจริงใจ) ฉบับปรับปรุงแก้ไขในการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2565 ของสโมสรฯ ใช้ประกอบกับหนังสือคู่มือนักพูด
ดูรายละเอียด
แนวการวิจารณ์และประเมินการพูดบทที่ 3
แนวการวิจารณ์และประเมินการพูดบทที่ 3 (การจัดลำดับขั้นตอนของสุนทรพจน์) ฉบับปรับปรุงแก้ไขในการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2565 ของสโมสรฯ ใช้ประกอบกับหนังสือคู่มือนักพูด
ดูรายละเอียด
แนวการวิจารณ์และประเมินการพูดบทที่ 4
แนวการวิจารณ์และประเมินการพูดบทที่ 4 (การใช้ภาษากาย) ฉบับปรับปรุงแก้ไขในการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2565 ของสโมสรฯ ใช้ประกอบกับหนังสือคู่มือนักพูด
ดูรายละเอียด
แนวการวิจารณ์และประเมินการพูดบทที่ 5
แนวการวิจารณ์และประเมินการพูดบทที่ 5 (การใช้เสียงประกอบเรื่อง) ฉบับปรับปรุงแก้ไขในการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2565 ของสโมสรฯ ใช้ประกอบกับหนังสือคู่มือนักพูด
ดูรายละเอียด
แนวการวิจารณ์และประเมินการพูดบทที่ 6
แนวการวิจารณ์และประเมินการพูดบทที่ 6 (การพูดให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายอย่างชัดเจน) ฉบับปรับปรุงแก้ไขในการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2565 ของสโมสรฯ ใช้ประกอบกับหนังสือคู่มือนักพูด
ดูรายละเอียด
แนวการวิจารณ์และประเมินการพูดบทที่ 7
แนวการวิจารณ์และประเมินการพูดบทที่ 7 (การพูดโน้มน้าวใจ) ฉบับปรับปรุงแก้ไขในการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2565 ของสโมสรฯ ใช้ประกอบกับหนังสือคู่มือนักพูด
ดูรายละเอียด
แนวการวิจารณ์และประเมินการพูดบทที่ 8
แนวการวิจารณ์และประเมินการพูดบทที่ 8 (การพูดให้ผู้ฟังจำได้) ฉบับปรับปรุงแก้ไขในการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2565 ของสโมสรฯ ใช้ประกอบกับหนังสือคู่มือนักพูด
ดูรายละเอียด
แนวการวิจารณ์และประเมินการพูดบทที่ 9
แนวการวิจารณ์และประเมินการพูดบทที่ 9 (การพูดให้น่าสนใจ) ฉบับปรับปรุงแก้ไขในการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2565 ของสโมสรฯ ใช้ประกอบกับหนังสือคู่มือนักพูด
ดูรายละเอียด
แนวการวิจารณ์และประเมินการพูดบทที่ 10
แนวการวิจารณ์และประเมินการพูดบทที่ 10 (การพูดปลุกใจ) ฉบับปรับปรุงแก้ไขในการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2565 ของสโมสรฯ ใช้ประกอบกับหนังสือคู่มือนักพูด
ดูรายละเอียด
แนวทางในการพิจารณาผ่านหรือตกการพูด (สำหรับกรรมการตัดสินฯ)
ขอเสนอแนวทางการพิจารณาให้ผู้ฝึกพูดผ่านหรือตกการฝึกฯ สำหรับผู้ที่เป็นกรรมการตัดสินฯ
ดูรายละเอียด
OFFICE CALL 086-180-3440
สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่
23 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ถ.ห้วยแก้ว, ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, 50000
Tel: 086-180-3440
Opening Hours: 3pm - 6pm

© 2023. All rights reserved.