ทำเนียบอดีตนายกสโมสรฯ

ชื่อ ปีบริหาร
1. อาจารย์ไมตรี ชาติบุรุษ ผู้ก่อตั้งสโมสร (ถึงแก่กรรม) ปีบริหาร 2518 - 2519
2. คุณเวหา สวัสตี (ถึงแก่กรรม) ปีบริหาร 2519 - 2520
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แสง จันทร์งาม (ถึงแก่กรรม) ปีบริหาร 2520 - 2521
4. ดร.พนมพร จันทร์ปัญญา ปีบริหาร 2521 - 2522
5. รศ.นสพ.พ.อ.บุญเลิศ ชินบุตร (ถึงแก่กรรม) ปีบริหาร 2522 - 2523
6. อาจารย์สมพร เจียงสืบชาติวีระ (ถึงแก่กรรม) ปีบริหาร 2523 - 2524
7. คุณดำเกิง จิรกิตติยางกูร (ถึงแก่กรรม) ปีบริหาร 2524 - 2525
8. คุณวิเชียร วัฒนาชิรานนท์ ปีบริหาร 2525 - 2526
9. คุณชูศักดิ์ อริยะวุฒิกุล ปีบริหาร 2526 - 2527
10. รศ.ดร.บุญลือ เผือกผ่อง ปีบริหาร 2527 - 2528
11. อาจารย์สมศรี ทักษ์รัตนศรัณย์ (ถึงแก่กรรม) ปีบริหาร 2528 - 2529
12. คุณวิชัย แซ่ตั้ง ปีบริหาร 2529 - 2530
13. รศ.ทัศนา สลัดยะนันท์ ปีบริหาร 2530 - 2531
14. รศ.ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม ปีบริหาร 2531 - 2532
15. อาจารย์จินดา วิสิทธิ์ (ถึงแก่กรรม) ปีบริหาร 2532 - 2533
16. อาจารย์เสน่ห์ คำวินิจ ปีบริหาร 2533 - 2534
17. รศ.ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม (สมัยที่ 2) ปีบริหาร 2534 - 2535
18. คุณฉัตรชัย ตรีอารยะพงศ์ ปีบริหาร 2535 - 2536
19. ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร ปีบริหาร 2536 - 2537
20. อาจารย์ประภา เทพบรรยง ปีบริหาร 2537 - 2538
21. คุณลัดดา อัศรานุรักษ์ ปีบริหาร 2538 - 2539
22. อาจารย์สุนัย เลาหวิวัฒน์ ปีบริหาร 2539 - 2540
23. คุณเผ่าพงษ์ วิสิทธิ์ ปีบริหาร 2540 - 2541
24. คุณดุสิต ยิ่งราษฎร์สุข (ถึงแก่กรรม) ปีบริหาร 2541 - 2542
25. ศ.คลินิก ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์ ปีบริหาร 2542 - 2543
26. นพ.ธีรวุฒิ โกมุทบุตร ปีบริหาร 2543 - 2544
27. ภก.กรกฎ ทิพย์รัตน์ ปีบริหาร 2544 - 2545
28. คุณกรรณิการ์ แสงอำพันธ์ ปีบริหาร 2545 - 2546
29. อาจารย์จิรภา ปิตาวรรณ ปีบริหาร 2546 - 2547
30. อาจารย์สิทธิพร พัฒนสามคำ ปีบริหาร 2547 - 2548
31. ทพญ.กอบกุล พัฒนาภรณ์ ปีบริหาร 2548 - 2549
32. คุณดำริ ลิ้มมหาคุณ ปีบริหาร 2549 - 2550
33. อาจารย์สมพงษ์ ภูมิประเสริฐรุ่ง ปีบริหาร 2550 - 2551
34. อาจารย์ภาณุพงศ์ ไชยวรรณ์ ปีบริหาร 2551 - 2552
35. รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ ปีบริหาร 2552 - 2553
36. คุณสมยศ ศรลัมพ์ ปีบริหาร 2553 - 2554
37. คุณอำมาตย์ ลาวัง ปีบริหาร 2554 - 2555
38. อาจารย์ดารณี คงมั่น ปีบริหาร 2555 - 2556
39. คุณกัลยา ใหญ่ประสาน ปีบริหาร 2556 - 2557
40. คุณกรรณิการ์ แสงอำพันธ์ (สมัยที่ 2) ปีบริหาร 2557 - 2558
41. อาจารย์ดารณี คงมั่น (สมัยที่ 2) ปีบริหาร 2558 - 2559
42. อาจารย์สถิตย์ ผลทิพย์ ปีบริหาร 2559 - 2560
43. นพ.วิสุทธิ์ พัฒนาภรณ์ ปีบริหาร 2560 - 2561
44. ผบ.สุรศักดิ์ เผื่อนคำ ปีบริหาร 2561 - 2562
45. คุณภานุมา กิตติวรรณ ปีบริหาร 2562 - 2563
46. รศ.ดร.วรเดช มโนสร้อย ปีบริหาร 2563 - 2564
47. คุณชินภัสร์ กิจเลิศสิริวัฒนา ปีบริหาร 2564 - 2565
48. คุณโปร่งนภา อัครชิโนเรศ ปีบริหาร 2565 - 2566
OFFICE CALL 086-180-3440
สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่
23 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ถ.ห้วยแก้ว, ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, 50000
Tel: 086-180-3440
Opening Hours: 3pm - 6pm

© 2023. All rights reserved.