สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เซียงใหม่ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2518 โดยการริเริ่มของบุคคลคณะหนึ่งจากหลากหลายอาชีพ โดยการนำของ อาจารย์ไมตรี ชาติบุรุษ ซึ่งท่านได้รับแรงบันดาลใจจากการผ่านการฝึกอบรมการพูด แบบสากลระบบ โทสต์มาสเตอร์จากสโมสรฝึกการพูดสากล (Toastmasters International Club) ภาคภาษาอังกฤษ อาจารย์ไมตรี ชาติบุรุษ ผู้ก่อตั้งสโมสรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (B.A.) และปริญญาโท (M.A) ทางต้นศาสนศาสตร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ ได้รับ ศนียบัตรสำเร็จหลักสูตรการพูดแบบสากล Able Toastmasters Certif โดยได้รับคำนำหน้าชื่อ ATM จากสโมสรฝึกการพูดสากล (Toastmasters International Club) กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสโมสรฝึกการพูดระบบโทสต์มาสเตอร์ ภาคภาษาอังกฤษ

 

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นศูนย์กลางของการฝึกการพูดในที่ชุมชน เพื่อการฟัง การคิด การพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การเป็นผู้นำในชุมชน ตลอดจนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ความคิด ซึ่งกันและกันตามธรรมนูญสโมสรปี 2518 จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ ของสโมสร ไว้ 4 ข้อ คือ

1. เพื่อช่วยให้สมาชิกได้มีโอกาสฝึกทักษะในการพูดให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อช่วยให้สมาชิกได้มีโอกาสฝึกทักษะในการฟัง การคิด และการแสดง ความคิดเห็นได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อช่วยให้สมาชิกได้มีโอกาสฝึกความสามารถในการเป็นผู้นำชุมชนที่มี ประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมให้สมาชิกมีความคิดสร้างสรรค์ เสียสละ และ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม ให้กว้างไกล

OFFICE CALL 086-180-3440
สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่
23 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ถ.ห้วยแก้ว, ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, 50000
Tel: 086-180-3440
Opening Hours: 3pm - 6pm

© 2023. All rights reserved.