สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่
 
รายละเอียดของตราสโมสร

“สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย” หมายถึง ชื่อสโมสร

“เชียงใหม่” หมายถึง จังหวัดที่ก่อตั้งสโมสร

ตัว ”æ ” หมายถึง ตัวอักษร “ ส “ เป็นอักษรพื้นเมืองล้านนา หมายถึง สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย

“1 สิงหาคม 2518” หมายถึง วันที่ เดือน และ ปีพุทธศักราช ที่ก่อตั้งสโมสร

“ช่อดอกทองกวาว” หมายถึง ดอกทองกวาวที่มีสีแสดมองเห็นได้แต่ไกล ซึ่งแสดงถึงความสว่างของปัญญา และการแผ่กระจายของความรู้ในวิชาการพูดในที่ชุมชน

 

คำขวัญของสโมสร

“ เพื่อการฟัง การคิด และการพูดที่ดีกว่า”

 

หลักสูตรฝึกการพูด

สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ ได้แบ่งหลักสูตรฝึกการพูด 15 บท ออกเป็น 3 ระดับ คือ

ระดับขั้นต้น ฝึกการพูดแบบเตรียมตัว

บทที่ 1 การแนะนำตนเอง
บทที่ 2 การพูดอย่างจริงจังและจริงใจ
บทที่ 3 การจัดลำดับขั้นตอนสุนทรพจน์
บทที่ 4 การใช้ภาษากาย
บทที่ 5 การใช้เสียงประกอบเรื่อง
ผู้ที่ผ่านการฝึกการพูดถึงบทที่ 5 จะได้รับวุฒิบัตรสำเร็จหลักสูตรฝึกการพูดในที่ชุมชน ระดับต้น

ระดับขั้นกลาง ฝึกการพูดแบบเตรียมตัว

บทที่ 6 การพูดให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายอย่างชัดเจน
บทที่ 7 การพูดโน้มน้าวใจ
บทที่ 8 การพูดให้ผู้ฟังจำได้
บทที่ 9 การพูดให้น่าสนใจ
บทที่ 10 การพูดปลุกใจ
ผู้ที่ผ่านการฝึกการพูดถึงบทที่ 10 จะได้รับวุฒิบัตรสำเร็จหลักสูตรฝึกการพูดในที่ชุมชน ระดับกลาง

ระดับขั้นสูง ฝึกการพูดแบบเตรียมตัว

บทที่ 11 ปัญหา และแนวทางแก้ไข
บทที่ 12 การใช้ราชาศัพท์
บทที่ 13 การอ่านแบบพูด
บทที่ 14 การพูดในโอกาศต่างๆ
บทที่ 15 การพูดฉับพลันสมบูรณ์แบบ
ผู้ที่ผ่านการฝึกการพูดถึงบทที่ 15 จะได้รับวุฒิบัตรสำเร็จหลักสูตรฝึกการพูดในที่ชุมชน ระดับสูง

 
คู่มือนักพูด (A MANUAL OF PUBLIC SPEAKERS)

คู่มือนักพูด ของสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ ฉบับแก้ไขและปรับปรุงใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 17) เป็นการสั่งสมตกผลึกของความรู้แห่งศิลปะการพูดของสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาบรรจุเป็นเนื้อหาอย่างเต็มเปี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คู่มือ ฯ ได้บรรยายถึงพื้นฐานสำคัญเพื่อให้เป็นตำราการฝึกการพูดที่สมบูรณ์แบบและเหมาะสมกับสังคมไทย มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

1.การพูดให้มีประสิทธิภาพ,
2.ลำดับขั้นตอนของสุนทรพจน์,
3.เคล็ดลับในการแสดงสุนทรพจน์
4.การปรากฏกายที่แท่นพูดกับบุคลิกภาพ,
5.จะเปิดฉากการพูดอย่างไร,
6.จะปิดฉากการพูดอย่างไร
7.วิธีทำให้สุนทรพจน์กระจ่างชัด,
8.วิธีทำให้ผู้ฟังสนใจในเรื่องที่พูด,
9.สิ่งที่ทำลายบุคลิกภาพของนักพูด,
10.การเตรียมตัวการพูด,
11. การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมและการเตรียมการประชุมฝึกการพูด,
12. การวิจารณ์การพูด,
13. การพูดแบบฉับพลันม,
14. การอภิปราย และ
15. การใช้ถ้อยคำสำหรับพระภิกษุ

 
การฝึกการพูดของสมาชิก

สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ จัดการประชุมเป็นประจำทุกสัปดาห์ ตลอดปี ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาศให้สมาชิกได้ฝึกพูดตามหลักสูตร บทที่ 1-15 และฝึกการทำหน้าที่ต่างๆ ในการประชุมแต่ละสัปดาห์ ปัจจุบันการประชุมจัดในวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 15.00-18.00 น. โรงแรมเชียงใหม่ออคิด สมาชิกที่ต้องการขึ้นบทหรือฝึกทำหน้าที่อาทิ พิธีกรประธานฝึกการพูดแบบฉับพลัน ปฏิคมแนะนำแขก ผู้วิจารณ์ ผู้รายงานการใช้เวลา ผู้รายงานการใช้ภาษา สามารถแจ้งความจำนงในระหว่างกระประชุมได้ที่โต๊ะลงทะเบียน หรือผู้ที่ทำหน้าที่จัดสารสโมสรประจำสัปดาห์

 
การสมัครเป็นสมาชิก

เมื่อท่านมาเยือนสโมสรในฐานะแขกผู้ร่วมสังเกตการณ์การประชุมของสโมสร ฯ และท่านเห็นคุณประโยชน์ในการ ฝึกการฟัง การคิด และการพูด รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทยเชียงใหม่ ได้ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน อัตราค่าสมัครสมาชิกคือ 1,500 บาท ตลอดชีพ ผู้สมัครเป็นสมาชิกจะได้รับคู่มือนักพูด 1 เล่ม เพื่อศึกษาวิธีการพูดในแต่ละบท และการทำหน้าที่ต่างๆ ในสโมสร

 
การประชุมฝึกการพูด

ผู้ที่ทำหน้าที่ต่างๆ ในการประชุม และสมาชิกควรมาถึงห้องประชุมก่อนเวลา 10-30 นาที ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของการประชุม ผู้ที่ทำหน้าที่ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลันมีเวลาพอที่จะเลือกสมาชิกเพื่อตอบคำถาม ฉับพลันปฏิคมแนะนำแขกมีเวลาพอที่จะหาข้อมูลของแขกผู้ร่วมสังเกตการณ์การประชุมสโมสร สมาชิกและแขกผู้ร่วมสังเกตการณ์ การประชุมสโมสรฯ ได้ที่โต๊ะลงทะเบียน ปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนแต่ละสัปดาห์เป็นจำนวนเงินจ่ายจริงตามราคาที่โรงแรมกำหนดไว้ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง และผลไม้ ในระหว่างพักครึ่งรายการประชุม และเพื่อให้การประชุมไม่คุยกันเสียงดังระหว่างดำเนินรายการการประชุม และควรปิดเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ หรือตั้งระบบสั่นเมื่อมีสัญญาณเรียกเข้า

OFFICE CALL 086-180-3440
สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่
23 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ถ.ห้วยแก้ว, ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, 50000
Tel: 086-180-3440
Opening Hours: 3pm - 6pm

© 2023. All rights reserved.