กรรมการชุดปัจจุบัน

ผู้ก่อตั้งสโมสรฯ

อาจารย์ไมตรี ชาติบุรุษ

นายกสโมสรฯ สมัยที่ 49 (คนปัจจุบัน)

คุณศศิวิมล ศรีถาวร

อุปนายกฝ่ายบริหาร

ดร.กรศิริ ธัมมาวุฒิคุณ

อุปนายกฝ่ายวิชาการ

คุณสราวุธ ไชยนิน

อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

คุณสัมพันธ์ โยธกุลสิริ

อุปนายกฝ่ายนวัตกรรมและสื่อสารองค์กร

รศ.ดร.วรเดช มโนสร้อย

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ท่านที่ 1

รศ.ดร.บุญลือ เผือกผ่อง

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ท่านที่ 2

รศ.ทัศนา สลัดยะนันท์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ท่านที่ 3

อ.เสน่ห์ คำวินิจ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ท่านที่ 4

ศ.คลินิก ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์

ที่ปรึกษางานเลขานุการ

รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์

ผู้ช่วยเลขานุการ ท่านที่ 1

คุณธมกร คล้ายทิพย์

ผู้ช่วยเลขานุการ ท่านที่ 2

คุณหอม อาณาจักรทองคำ

ผู้ช่วยเลขานุการ ท่านที่ 3

คุณธนกร หลู่ปิน

ที่ปรึกษางานทะเบียน

ภก.กรกฎ ทิพย์รัตน์

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ท่านที่ 1

คุณนิตยา ว่องกลกิจศิลป์

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ท่านที่ 2

คุณปราณี วิริยะสุธี

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ท่านที่ 3

คุณรวิภาส ทิพย์รัตน์

ที่ปรึกษางานเหรัญญิก

คุณเผ่าพงษ์ วิสิทธิ์

เหรัญญิก ท่านที่ 1

คุณหอม อาณาจักรทองคำ

เหรัญญิก ท่านที่ 2

คุณดรุณี วงศ์รัตนธรรม

ที่ปรึกษางานปฏิคม

คุณกัลยา ใหญ่ประสาน

ปฏิคม ท่านที่ 2

คุณปราณี วิริยะสุธี

ที่ปรึกษางานวิชาการ ท่านที่ 1

อ.ดารณี คงมั่น

ที่ปรึกษางานวิชาการ ท่านที่ 2

คุณโปร่งนภา อัครชิโนเรศ

เจ้าหน้าที่งานวิชาการ ท่านที่ 1

คุณสุกัญญา เนียมลาภเนื่อง

เจ้าหน้าที่งานวิชาการ ท่านที่ 2

ดร.ชญาน์นันท์ อัศวธรรมานนท์

เจ้าหน้าที่งานวิชาการ ท่านที่ 3

คุณบุญรัตน์ อินต๊ะพิงค์

ที่ปรึกษางานกิจกรรมพิเศษ ท่านที่ 1

คุณกรรณิการ์ แสงอำพันธ์

ที่ปรึกษางานกิจกรรมพิเศษ ท่านที่ 2

คุณภาณุมา กิตติวรรณ

ที่ปรึกษางานกิจกรรมพิเศษ (ด้านศาสนพิธีและวัฒนธรรม)

พระมหาบุญชัย ปภสฺสรเมธี

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมพิเศษ ท่านที่ 1

คุณธนวัฒน์ กิดา

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมพิเศษ ท่านที่ 2

คุณสุทัศน์ ไชยพรหมมา

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมพิเศษ ท่านที่ 3

คุณทิพย์กานดา คันธวงศ์

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมพิเศษ ท่านที่ 4

คุณธมกร คล้ายทิพย์

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมพิเศษ ท่านที่ 5

คุณหอม อาณาจักรทองคำ

ที่ปรึกษางานประสานงานเครือข่ายฯ

คุณกรรณิการ์ แสงอำพันธ์

เจ้าหน้าที่งานประสานงานเครือข่ายฯ ท่านที่ 1

คุณสุภา ศรีชูกิจ

เจ้าหน้าที่งานประสานงานเครือข่ายฯ ท่านที่ 2

คุณทิพย์กานดา คันธวงศ์

เจ้าหน้าที่งานประสานงานเครือข่ายฯ ท่านที่ 3

คุณสุทัศน์ ไชยพรหมมา

ที่ปรีกษางานนวัตกรรมและประชาสัมพันธ์ ท่านที่ 1

คุณฉัตรชัย ตรีอารยะพงศ์

ที่ปรีกษางานนวัตกรรมและประชาสัมพันธ์ ท่านที่ 2

คุณโปร่งนภา อัครชิโนเรศ

ที่ปรีกษางานนวัตกรรมและประชาสัมพันธ์ ท่านที่ 3

ภก.กรกฎ ทิพย์รัตน์

เจ้าหน้าที่งานนวัตกรรมและประชาสัมพันธ์ ท่านที่ 1

คุณภาณุวัฒน์ พันธุ์ทอง

เจ้าหน้าที่งานนวัตกรรมและประชาสัมพันธ์ ท่านที่ 2

คุณบุญรับ เทพยศ

เจ้าหน้าที่งานนวัตกรรมและประชาสัมพันธ์ ท่านที่ 3

คุณจุฑามาศ พันธุ์ทอง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ

อ.สถิตย์ ผลทิพย์

OFFICE CALL 086-180-3440
สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่
23 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ถ.ห้วยแก้ว, ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, 50000
Tel: 086-180-3440
Opening Hours: 3pm - 6pm

© 2023. All rights reserved.