31 มี.ค. 67
ขอเชิญที่ปรึกษาและกรรมการปีบริหารที่ 49 ทุกท่านเข้าร่วมประชุม

ขอเชิญที่ปรึกษาและกรรมการปีบริหารที่ 49 ทุกท่าน

เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนเตรียมจัดงานกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์
ในกลุ่มเยาวชนที่ศูนย์การค้าแอร์พอร์ต พลาซา เชียงใหม่
(ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567)

เชิญประชุมในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567
เวลา 13:00 น. - 15:00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด (ชั้น2)

OFFICE CALL 086-180-3440
สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่
23 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ถ.ห้วยแก้ว, ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, 50000
Tel: 086-180-3440
Opening Hours: 3pm - 6pm

© 2023. All rights reserved.